Want to turn CSR and sustainability from risk to opportunity?

Get the entire 25 step process in our 80-pages “Manual for your first CSR strategy” for just 5€!
Download the book now and start reading within the next 2 minutes.

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

STANDARDVILKÅR FOR KONSULENTAFTALE
(opdateret 22.09.2020)

Mellem Sustainor ApS (CVR 37663379) (i det følgende benævnt “konsulenten”) og kunden (i det følgende benævnt “Kunden”) indgås der aftale om levering af konsulentbistand på de betingelser, der er angivet i denne aftale (i det følgende benævnt “aftalen”).

 1. BAGGRUND

Enhver service, herunder analyse, rådgivning, uddannelse og undersøgelser leveret af konsulenten, leveres i overensstemmelse med disse vilkår, medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen.

 1. KONSULENTENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

2.1 Konsulenten skal udføre de aftalte opgaver i henhold til denne aftale og ordrebekræftelse.

2.2 Konsulenten skal handle loyalt og udelukkende tjene Kundens interesser.

2.3 Inden for rammerne af denne aftale har konsulenten frihed til at planlægge og tilrettelægge udførelsen af arbejdet, herunder arbejdstid og arbejdssted. Det står desuden konsulenten frit for at afgøre, hvilke personer der skal være ansvarlige for den praktiske udførelse af arbejdet.

2.4 Indgåelsen af denne aftale begrænser på ingen måde konsulentens ret til at arbejde samtidigt for andre hvervningsmænd.

2.5 Ved opgavens afslutning er konsulenten forpligtet til at returnere alt materiale fra kunden, og samtidig skal konsulenten levere al dokumentation, vejledning m.v. udarbejdet af konsulenten i forbindelse med løsningen af opgaven.

 1. KUNDEINDDRAGELSE

3.1 Under udførelsen af opgaverne stiller kunden medarbejdere, dokumenter, software, diagrammer, lokaler m.v. til rådighed for konsulenten – alt sammen for at sikre, at konsulenten har de bedst mulige betingelser for at løse opgaven.

3.2 Kunden er forpligtet til at bistå konsulenten med at indhente alle oplysninger om kundens virksomhed, som konsulenten måtte have brug for til at finde opgaven, herunder oplysninger om tekniske, finansielle og organisatoriske forhold.

3.3 Kunden skal udpege en eller flere personer, der er bemyndiget til at disponere på kundens vegne i forbindelse med konsulenten.

3.4 Kunden accepterer, at konsulenten kan sende relevant materiale til de involverede personer hos Kunden. Dette gælder også, når opgaven er fuldført.

3.5 Kunden accepterer at kommentere en sag, som konsulenten kan gøre som markedsføring. Konsulenten kan også bruge Kunden i sin generelle markedsføring.

 1. VEDERLAG

4.1 Kontraktbeløb vises i ordrebekræftelse.

4.2 Konsulenten sender en faktura, når opgaven er leveret. Hvis opgaven er langsigtet, sender konsulenten en faktura efter levering af arbejdet i hver fase eller måned eller måned. betalingsplan i ordrebekræftelse.

4.3 Æren omfatter ikke konsulentens udlæg og ekstraordinære omkostninger. Udlægget skal bl.a.
a) Udgifter i forbindelse med nødvendig og dokumenteret transport, rejser, ophold og forbrug. Kilometergodtgørelse er i overensstemmelse med statens regler.
(b) Omkostninger i forbindelse med materialer, værktøjer, software, underleverandører, certifikater osv.

4.4 Gebyret omfatter ikke yderligere arbejde, der skyldes, at Kunden udvider omfanget af den oprindelige opgave eller ændrer opgavens indhold.

4.5 Konsulentens honorar forfalder 8 dage efter datoen på de fakturaer, som konsulenten har indsendt.

4.6 Skyldige beløb aflønnes til enhver tid efter den gældende proceduresats.

4.7 Konsulentens honorarer og krav om godtgørelse af udlæg og ekstraordinære omkostninger angives eksklusive moms.

4.8 I mangel af betaling som angivet betragtes dette som en væsentlig overtrædelse inden for tidspunktet for stk. 9. Hvis betalingen ikke foretages som angivet, har konsulenten ret til at stoppe arbejdet, indtil betalingen er foretaget.

 1. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

5.1 I det omfang, der er aftalt eller angivet i aftalen, er Kunden berettiget til at bruge det materiale, der er udarbejdet i forbindelse med konsulentens løsning af opgaverne, herunder ejerskab af fremstillede kopier og retten til at bruge og ændre materialet. Desuden bevarer konsulenten alle rettigheder over sine ideer og opfindelser og det materiale, han har forberedt og har ret til at bruge ideer, opfindelser, knowhow og materiale til at løse opgaver for andre kunder.

5.2 Kunden er ansvarlig for at sikre eventuelle immaterielle rettigheder, som opgaven måtte give anledning til.

5.3 Kunden er i alle henseender ansvarlig for, at det arbejde, som Kunden har anmodet konsulenten om at udføre, ikke krænker tredjemands rettigheder.

 1. TIDSPLAN OG FRISTER

6.1 Parterne har udarbejdet den tidsplan, der er fastsat i ordrebekræftelsen.

6.2 Konsulenten kan kræve en forlængelse af den aftalte tidsplan, når løsningen af opgaven forsinkes på grund af følgende betingelser:
a) Når kunden udvider opgavens omfang eller ændrer opgavens indhold under opgaven.
(b) I tilfælde af, at Kunden i strid med bestemmelsen i stk. 3 undlader at stille personale, dokumenter, software, diagrammer, lokaler og oplysninger til rådighed for konsulenten under udførelsen af opgaven.
c) Hvis andre rådgivere eller leverandører ikke leverer deres materialer og tjenesteydelser inden for de aftalte frister, hvilket forhindrer konsulenten i at udføre sine opgaver.
d) Hvis udførelsen af opgaven afhænger af, om der er visse vejrforhold til stede, og konsulenten er blevet forhindret i at udføre opgaven på grund af sæsonforholdene.
e) Når konsulenten eller andre navngivne personer, der skal udføre opgaven, er ramt af dokumenterelig sygdom og derfor ikke har været i stand til at arbejde.
f) Hvis myndighederne ikke giver tilladelser, afgørelser eller svar eller leverer materiale eller tjenesteydelser inden for de aftalte frister.
g) Når der er tale om offentlige ordrer.
h) en forlængelse på mindst 14 dage af ferieperioden, forudsat at udførelsen af opgaven strækker sig over den periode, der dækker juli måned.
i) i andre begivenheder, som konsulenten ikke havde kontrol over, og som han/hun ikke havde forudset eller burde forudse.

 1. OVERSKRIDELSER, FEJL AF TID, FEJL ELLER FORSØMMELSER

7.1 Hvis konsulenten overskrider en opgaveplan uden at være berettiget til en forlængelse af tiden, er konsulenten ansvarlig for Kundens tab i henhold til de generelle regler i dansk lov om forsinkelse med de begrænsninger, der følger af punkt 7.2 til 7.10, som også gælder for forsinkelser fra konsulentens tid.

7.2 Konsulenten er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser og forsinkelser forårsaget af Kunden.

7.3 Hvis Kunden overskrider nogen tidsfrister uden at være berettiget til en forlængelse af tidsfristen, er Kunden ansvarlig for konsulentens tab i henhold til de generelle regler i dansk ret.

7.4 Konsulenten er i henhold til dansk rets generelle erstatningsregler for fejl og forsømmelser ansvarlige for at løse en opgave.

7.5 Konsulenten er ikke ansvarlig for driftstab, tab af fortjeneste eller andre indirekte tab.

7.6 Konsulentens ansvar må ikke overstige konsulentens honorar for udførelsen af den pågældende opgave, uanset om der kræves erstatningsansvar for flere individuelle forhold. Hvis udførelsen af opgaven er opdelt i faser, maksimeres konsulentens ansvar til gebyret for udførelsen af den relevante fase af opgaven.

7.7 Konsulenten er forpligtet til at tage en almindelig rådgivers ansvarsforsikring.

7.8 Hvis konsulenten er ansvarlig for et tab i samarbejde med andre parter i kunden, er konsulenten kun ansvarlig for en så stor del af Kundens tab, hvilket svarer til konsulentens forholdsmæssige andel.

7.9 Konsulentens ansvar ophører to år efter afslutningen af den opgave, som fejlen eller udeladelsen vedrører.

7.10 Kunden skal annoncere konsulenten skriftligt uden unødig forsinkelse, efter at Kunden er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af et eventuelt ansvar. Hvis ingen annonceres rettidigt, mister Kunden retten til at gøre krav på ansvar over for konsulenten.

 1. OPSIGELSE

Denne kontrakt kan ikke opsiges af nogen af partnerne, jf.

9.

9.1 Hver part er berettiget til at opsige aftalen uden varsel i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra den anden parts side.

9.2 Hvis Kunden opsiger aftalen, er konsulenten kun berettiget til vederlag for en så stor del af det arbejde, der blev udført før opsigelsen.

9.3 Ved aftalens ophør er Kunden berettiget til at dække sit tab i overensstemmelse med de generelle regler i dansk ret.

9.4 Opsigelse er betinget af, at den part, der ønsker at udøve fortrydelsesretten, tidligere skriftligt har meddelt den anden part forud for opsigelsen, idet den specificerer overtrædelsens art og erklærer, at aftalen vil blive opsagt, hvis overtrædelsen ikke bringes til ophør inden for 10 dage.

 1. FORCE MAJEURE

10.1 Følgende omstændigheder giver anledning til ansvar, når de opstår efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: arbejdskonflikter eller andre omstændigheder, som parterne ikke har kontrol over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militære opkald, valutarestriktioner, optøjer og uroligheder, manglende transportmidler, generel mangel på varer, restriktioner på driftsmidler og mangler i leverancer eller forsinkelser fra leverandører eller underleverandører som følge af nogen af de omstændigheder, der er nævnt i denne forbindelse. Stk.

10.2 Hver part har ved skriftlig meddelelse til den anden part ret til at opsige aftalen, når dens opfyldelse bliver umulig inden for en rimelig frist på grund af en eller flere af ovennævnte omstændigheder.

 1. HEMMELIGHOLDELSE

11.1 Parterne er gensidigt forpligtet til at iagttage tavshed om alle ikke almindeligt kendte oplysninger og alt materiale om den anden part.

11.2 Tavshedspligten omfatter medarbejdere, underleverandører og andre eksterne rådgivere, der er involveret i udførelsen af opgaven.

11.3 Tavshedspligten gælder også efter udførelsen af opgaven og aftalens ophør.

 1. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

Parterne kan ikke uden den anden parts skriftlige samtykke overføre deres rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt til tredjemand. Et sådant samtykke kan ikke nægtes uden objektiv grund.

 1. ÆNDRINGSPROCEDURE

Ændringer af aftalen kan kun foretages ved et skriftligt tillæg til den aftale, der er undertegnet af en af parterne.

 1. VALG AF LOV OG KOMPETENCE

14.1 Denne aftale er underlagt dansk lovgivning.

14.2 I tilfælde af uenighed mellem parterne om aftalens opfyldelse er parterne forpligtet til at afholde et forligsmøde med deltagelse af parternes rådgivere og indlede forhandlinger på dette møde med henblik på at bilægge tvisten.

14.3 Hvis det i stk. 14.2 omhandlede forligsmøde er blevet afholdt uden aftale mellem parterne, har hver part ret til at anlægge sag i henhold til bestemmelsen i punkt 14.4.

14.4 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om aftalens forståelse og anvendelsesområde afgøres af en dansk domstol i overensstemmelse med de generelle regler i dansk ret.

 1. OMKOSTNINGER

Hver part afholder sine egne omkostninger i forbindelse med indgåelsen af denne aftale.

Share

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin